แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ 4 ปี สค.สช. วันที่ 8-9 ส.ค. 58 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

ประกาศ


เรื่อง การประชุมใหญ่ สค.สช.สามัญประจำปี 2558
วันที่ 8-9 ส.ค.58


 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเป็นสมาชิกสามัญ และกรรมการทุกระดับ ของ สค.สช.เท่านั้น
    (ต้องมาด้วยตัวเองห้ามส่งตัวแทน)
2. ต้องยืนยันเข้าประชุมทางเว็ปไซต์ของ สค.สช. อีเมล์ และ จดหมาย
    ภายใน 20 ก.ค.58 
3. ผู้ที่จะได้รับค่าเดินทางต้องมีสำเนาใบอนุญาตทดลองออกอากาศ  (ครุฑแดง)
    มาแสดงด้วย
4. ถ้ามีผู้ติดตามมาด้วยต้องจ่ายเงินเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
5. สมาชิกสามัญและกรรมการทุกระดับจะได้รับหนังสือเชิญภายใน
    วันที่ 10-15 ก.ค.58 นี้
6. การแต่งกาย วันที่ 8 แต่งกายสุภาพ กลางคืนสวมเสื้อลาย วันที่ 9 สูทสากล
    หรือชุดสุภาพ
 
                ขอให้สมาชิกสามัญและกรรมการบริหารทุกท่านกรุณาปฏิบัติตามประกาศนี้

 

ประกาศ ยุติการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

 

ข่าวประจำวัน