ประกาศฉบับที่ 10 เรื่องการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

ประกาศ
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๘   
เรื่อง   รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ

********************************************************

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ  (สค.สช.) เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ  เพื่อให้การดำเนินงานของสภาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ  จึงขอประกาศคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคคลที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสามัญ
๑๑ เป็นผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงทั้ง 3 ประเภท คือบริการชุมชน บริการสาธารณะและบริการธุรกิจ ที่ออกอากาศได้เป็นปกติ (ณ วันที่สมัคร)  มีใบอนุญาตต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กสทช.กำหนด 
๑.๒ ยื่นใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกสามัญ  ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ให้เลขาธิการฯ นำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่อรับรองให้เป็นสมาชิกสามัญแล้วเสนอให้นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ลงนามประกาศแต่งตั้ง
๑.๓ เอกสารประกอบการสมัคร 
                 ๑.๓.๑  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ฉบับ  
                 ๑.๓.๒ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  (หจก.หรือบริษัท)  1  ชุด     
                 ๑.๓.๓  สำเนาใบอนุญาต  กสทช.(ครุฑแดง)  1  ฉบับ       
                  ๑.๓.๔  รูปถ่าย 2 นิ้ว หน้าตรง  2 รูป       
                  ๑.๓.๕  สำเนาหน้าบัญชีธนาคารพาณิชย์  1  ฉบับ 
๒.สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสามัญ
๒.๑ได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ  ๒๐๐,๐๐๐บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็นสิทธิที่จะได้รับปีต่อปี
๒.๒ได้รับสิทธิประโยชน์ในธุรกิจที่สภาฯเข้าร่วมถือหุ้นกับบริษัทต่าง ๆ  ตามมติของคณะกรรมการ(เฉพาะประเภทบริการทางธุรกิจ)

๒.๓ ได้รับสิทธิให้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่สภาฯ จัดให้มีขึ้นเช่น โครงการการศึกษาต่อ โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ เป็นต้น
๒.๔ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสปอนเซอร์ (ผู้สนับสนุนรายการ) โดยบริษัท เค-มอลล์บิสสิเนสเรดิโอ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดหางานโฆษณาให้กับสมาชิกของ สค.สช.(เฉพาะประเภทบริการทางธุรกิจ)
๒.๕ มีสิทธิถือบัตรประจำตัวและบัตร  
ผู้สื่อข่าว ของสภาฯ ได้ตลอดอายุของบัตร
๒.๖ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และลงคะแนนเสียงในกรณีที่มีการโหวตเพื่อขอมติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒.๗ มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการประจำอำเภอ กรรมการประจำจังหวัด  กรรมการบริหาร และ นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
๓.คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสมทบ
๓.๑  เป็นบุคคลที่มีอาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการสื่อสารมวลชนทุกประเภท  
๓.๒ ยื่นใบสมัครขอเป็นสมาชิกสมทบ  ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ  โดยมีสื่อต้นสังกัดและกรรมการจังหวัด หรือ กรรมการบริหาร รับรองใบสมัคร  
๓.๓ เลขาธิการฯ  นำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารรับรองเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  เสนอให้นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติลงนามประกาศแต่งตั้ง
๓.๔ เอกสารประกอบการสมัคร 
๓.๔.๑  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         1  ใบ
๓.๔.๒  รูปถ่าย 2 นิ้ว หน้าตรง  2 รูป       
๔. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมทบ
๔.๑ได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ  ๑๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นสิทธิที่จะได้รับปีต่อปี

๔.๒ ได้รับสิทธิให้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่สภาฯ จัดให้มีขึ้นเช่น โครงการการศึกษาต่อ โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ เป็นต้น
๔.๓ มีสิทธิถือบัตรประจำตัวและบัตร  
ผู้สื่อข่าว ของสภาฯ ได้ตลอดอายุของบัตร
๕.วิธีการสมัคร
    กรอกใบสมัครด้วยเองพร้อมแนบเอกสารทั้งหมด ส่งไปที่ สำนักงานเลขาธิการ สค.สช.เลขที่ 67  ซอยโชคชัย 4  ( 31/1) ถ.โชคชัย 4  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230  (หรือนำส่งเองในวันเปิดทำการ) ไม่มีค่าสมัคร หรือ ค่าบำรุงรายปีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ประกาศ    ณ    วันที่   ๑๑   สิงหาคม   พุทธศักราช  ๒๕๕๘


(ลงชื่อ)  
(นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์)
นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ

 
 

ข่าวประจำวัน